تاریخ 1400/10/18         ساعت 10:00     گروه خبری news

امهال تسهیلات و مساعدت با مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا
تصویر

بر اساس بخشنامه های شماره 81128/00 مورخ 20/03/1400 و 88941/00 مورخ 27/03/1400 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ابلاغ مفاد بندهای (1) الی (3) بخش "ب" مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در راستای حمایت از صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا و فهرست مشاغل و کسب و کارهای مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400، ضمن ارسال تصویر بخشنامه های مذکور، توضیحات تکمیلی به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.

ادامه مطلب