تاریخ 1397/03/20         ساعت 16:35:09     گروه خبری اخبار

کاهش هزینه ها از طریق صرفه جویی های ایجاد شده در هزینه ها که منجر به افزایش درامد می شود....
تصویر
کاهش هزینه ها از طریق صرفه جویی های ایجاد شده در هزینه ها که منجر به افزایش درآمد می شود.
ایجاد اشتغالزایی از طریق مقیاس خود با دیگر رقبا برای رسیدن به استاندارد موجود.
کارایی طرح با اصلاح درسیستم بانکی.
مدیریت زمان ، شفاف سازی اطلاعات و مشخص شدن رویکرد هر بانک.
افزایش سرعت عمل هر بانک با مشخص کردن جایگاه خود .
تبدیل شدن eps از حالت تعهدی به نقدی.