تاریخ 1397/03/19         ساعت 16:59:53     گروه خبری اخبار

ماموریت ما دادن اطلاعاتی شفاف ، ناشی از تجزیه و تحلیلی دقیق از صنعت بانکداری، به سه سطح از مشتریان مان " مردم، بانکها و بانک مرکزی " می باشد.
تصویر

ماموریت ما دادن اطلاعاتی شفاف ، ناشی از تجزیه و تحلیلی دقیق از صنعت بانکداری، به سه سطح از مشتریان مان " مردم، بانکها و بانک مرکزی " می باشد ، این تحلیل دقیق منجر به رهنمون کردن انها در مسیر صحیح در صنعت بانکداری، که منجر به کاهش ریسک و تصمیم گیری بهتر آنها برای فعالیت در این صنعت است.

 بدین صورت که سهامداران با اطلاع دقیق از ارزش سهام بانکهای مختلف، می توانند به بانک مورد نظر با خرید سهام ورود نمایند.
بانکها نیز در سطحی دیگر می توانند بدانند که در کجای این صحنه رقابتی قرار دارند.
و در نهایت بانک مرکزی، در جایگاه مقام نظارتی با استناد به این شاخص ها، در رتبه بندی بانکها و دیگر امتیازاتی که میتواند برای آنها قایل شود بهتر ورود نماید.