تاریخ 1397/03/19         ساعت 16:00     گروه خبری اخبار

نبودن متر و مقیاسی مشخص، که بتواند فعالیت صنعت بانکداری را بر اساس آن اندازه گرفت و اظهار نمود که آیا این رقم حاصل شده در صنعت بانکداری، مناسب بوده و یا از میزان استاندارد خود «استانداردی که وجود نداردو این طرح برای رسیدن به این استاندارد خلق گردیده است» فاصله بسیاری دارد.
تصویر
        نبودن متر و مقیاسی مشخص، که بتواند فعالیت صنعت بانکداری را بر اساس آن اندازه گرفت و اظهار نمود که آیا این رقم حاصل شده در صنعت بانکداری، مناسب بوده و یا از میزان استاندارد خود «استانداردی که وجود نداردو این طرح برای رسیدن به این استاندارد خلق گردیده است» فاصله بسیاری دارد. به عنوان مثال آیا eps بانک x ،  به اندازه کافی نیازهای مجموعه خود را پوشش داده و یا خیر
        و آیا نرخ شکاف (spread) "تفاوت هزینه منابع و درامد مصارف" بانک x نسبت به بانک های دیگر کمتر از میزانی است که باید باشد و یا از استانداردی که وجود ندارد و    همه بانک ها مترصد رسیدن به آن هستند بیشتر است؟
         و یا درصد سرمایه گذاری که بانک x در سهام شرکتها انجام داده نسبت به دیگر رقبا -کمتر از حد استاندارد است و یا از کفایت لازم برخورداراست
         و یا نرخ حق الوکاله بانک x نسبت به دیگر بانکها کمتر از حد مقرر 2.5% است و یا بیشتر
         و یا سود هر سهم (eps ) هر بانک نسبت به بانکهای دیگر نسبت به استاندارد صنعت بانکداری چگونه است
         و یا جریان نقد آزاد متعلق به سهامدار به چه میزان است و نسبت به بانکهای دیگر چقدر انحراف دارد
        و یا سود نقدی(سود باکیفیت ) هر سهم به چه میزان است و ایا بانکها بر اساس این سود نقدی مترصد تقسیم سود خود به سهامدار خود میشوند تا در بلند مدت با    اضافه پرداخت و بار هزینه اضافی منجر به ایجاد کسری منابع و دریافت ها و استقراض های شبانه نگردند یا خیر
         و هزاران سوال دیگری که در صنعت بانکداری پاسخی در پی نداشت ....