گزارش بانکی
لطفا ابتدا از طریق پروفایل کاربری خود اقدام به خرید پکیج نمایید و سپس داده های مورد نظر خود را دریافت نمایید
نام بانک :
select
دوره ماهیانه :
select
نمودارشاخص - بانک آینده13921393139413951396
سرمایه پایه9,104,230/0010,621,468/0013,708,123/0021,708,122/0021,708,122/00
دارایی های موزون به ریسک235,735,065/00331,630,881/00494,247,505/00719,782,953/002,199,270,301/00
نسبت کفایت سرمایه -بازل3/863/202/773/020/99
نسبت مالکانه-اهرمی 2/571/992/921/90